Thermias värmepumpar för villor

På ett högeffektivt sätt hämtar Thermias värmepumpar den solenergi som finns lagrad i din mark in till ditt hus. Så effektivt att uppvärmningskostnaden kan minskas med upp till tre fjärdedelar.

Våra värmepumpar behöver i princip ingen daglig skötsel. Värmepumpen är dock en maskin och en regelbunden tillsyn och service är att rekommendera för att ända från dag 1 garantera högsta effektivitet och besparing under hela värmepumpens livslängd. Form och funktion har ett gemensamt. Enkelhet.

Bergvärme
En bergvärmepump använder den solenergi som finns lagrad i berggrunden. Ett eller flera hål borras i berget där rör sänks ned till 100-200 meters djup. Värmen hämtas upp ur borrhålet via en köldbärarvätska som pumpas runt i en kollektorslang som sänkts ner i hålet.

OBS! En vanlig myt om bergvärme är att värmen inte räcker om många i grannskapet redan har borrat. Så är det inte. Jordens förmåga att lagra värme är näst intill oändlig - och den räcker åt alla.

Bergvärme är en energikälla som är både miljövänlig och en obegränsad tillgång. Att hämta energi från berggrunden i form av bergvärme är den vanligaste lösningen just nu.

Fördelar med bergvärme:

• Det behövs ingen stor tomt
• Hålet i berget har en jämn temperatur hela året
• Liten inverkan på tomten
• Ger möjlighet till kyla

Luftvärme
Med en luftvärmepump slipper du både borra och gräva. I stället tar du upp energi direkt från utomhusluften. En bra luftvärmepump klarar av att hämta energi även när det är -20 ?C utomhus, dock ska man vara medveten om att verkningsgraden sjunker vid lägre utomhustemperaturer.

För att få ett komplett system, som täcker husets hela värmebehov och även ger varmvatten, krävs att din luftvärmepump är en så kallad luft/vatten-värmepump. Detta till skillnad mot en luft/luft-värmepump som endast bör ses som ett komplement till annan uppvärmning och som inte heller kan producera varmvatten.

Fördelar med luftvärmepump:

• Ett bra alternativ för dig som inte vill eller får borra
• Lägre investeringskostnad
• Ingen påverkan på tomten
• Normalt ingen anmälningsplikt till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Sjövärme
Med sjövärme hämtar du solenergi som lagrats i sjövattnet. Energin hämtas via en kollektorslang som läggs på sjöns eller vattendragets botten, där den hålls på plats med hjälp av tyngder. Hur lång slinga som krävs beror på husets förutsättningar och värmepumpens storlek. Principen är i övrigt densamma som för bergvärme och jordvärme.

Fördelar med sjövärme:

• Ingen borrning krävs
• Liten påverkan på tomten
• Ger möjlighet till kyla

Jordvärme
En jordvärmepump, som även kallas ytjordvärmepump, tar tillvara den solenergi som finns lagrad i markytan via en slang som grävs ner på tomten. Om berggrunden ligger djupt, eller om du av andra skäl inte vill eller kan borra på din tomt, kan du välja jordvärme.

Kollektorslangen grävs ner på cirka en meters djup och läggs i slingor på tomten. Jordvärme hämtas upp ur marken på liknande sätt som med bergvärme. Hur lång slinga som krävs beror på husets förutsättningar, storleken på din värmepump och tomtens markförhållanden.

Fördelar med jordvärme:

• Ingen borrning behövs
• Lägre installationskostnad än för bergvärme
• Ger möjlighet till kyla
• Enda skillnaden mellan en jordvärmepump och en bergvärmepump är att energin hämtas från ytjorden istället för berggrunden.