Inställning av värmekurva

Efter installation av värmepump ska injusteringar av värmesystemet utföras enligt nedan och eftersom kunden inte har möjlighet att själv justera värmekurvan är det viktigt att detta blir rätt utfört i samband med installationen.

Öppna samtliga radiatorventiler eller golvslingeventiler fullt ut. Bestäm vilka rum som skall ha högsta önskade temperatur*. Justera sedan reglerdatorn i värmepumpen med hjälp av vred för inställning av rumstemperaturen och /eller kurva (utförs via potentiometer) så att önskad temperatur erhålls. När detta skett ska radiator-/golvslingetermostater ställas på de värden som önskas i de olika rummen.

*) Dessa rumstemperaturer regleras av värmepumpens reglerdator och skall ej begränsas av radiator- eller golvslingetermostater.

Efter att detta är gjort skall maximal tillåten returtemperatur för värmesystemet ställas in enligt följande: Tag skillnaden mellan framlednings- och returledningstemperatur och dra detta värde från 55°C.

Exempel: Framledningstemperatur = 42°C Returledningstemperatur = 38°C, (kan avläsas med hjälp av handterminal för Villa), medför en skillnad, delta, på 4°C. Detta innebär att maximal tillåten returtemperatur ska inställas på 51°C.

OBS! Värdet i reglerdatorn är från fabrik inställt på 48°C. Detta måste kontrolleras och ev. justeras i varje enskild anläggning.

Skulle skillnaden mellan framledning och returledning vara större än 10%u02DAC bör vattenflödet genom värmesystemet kontrolleras. Vid kontroll av temperaturskillnaden mellan fram- och returledning ska värmepumpen vara i stabil drift mot värmesystemet.