Övrig skötsel av anläggningen

Nivå av köldbärarvätska i expansions- och avluftningskärl:

I samband med installationen fylls köldbärarsystemet till en nivå på cirka 2/3 av kärlet. Regelbunden kontroll (någon eller några gånger per månad, dock tätare omedelbart efter installation) av att nivån i expansions- och avluftningskärlet är stabil, omkring 2/3 av kärlets höjd, ska göras. Det är normalt att nivån i köldbärarsystemet strax efter installationen sjunker något (be din installatör att han lämnar kvar lite köldbärarvätska som kan användas vid efterfyllning). Eventuell efterfyllning görs genom att säkerhetsventilen på kärlets topp skruvas av varefter fyllning kan ske.

Säkerhetsventil:

Den eller de säkerhetsventiler som monteras på varmvattenberedarens tappvarmvattensida resp. radiatorsida kräver regelbunden tillsyn, cirka fyra gånger per år. Säkerhetsventilerna är ett skydd mot sprängning av varmvattenberedaren och tillsynen av säkerhetsventilerna görs genom att vrida hatten på dessa i pilens riktning, varvid ventilen ska släppa ut lite vatten via spilledningen. Fungerar inte detta ska ventilen bytas. Det är normalt att säkerhetsventilen för varmvattenberedarens tappvarmvatten under uppladdning av varmvattenberedaren släpper ut små mängder vatten, speciellt efter större varmvattentappningar.

Larm:

Eftersom anläggningen är utrustad med tillsatsvärme, som kopplas in automatiskt (om driftlägen ”Auto” är valt) då en driftstörning uppstår, kan det ibland vara svårt att märka via inneklimatet att en driftstörning har inträffat. Ha därför regelbunden uppsikt över värmepumpens larmindikator(er).

Skydd mot frysning:

Om anläggningen ej brukas under en tid då risk för frysning föreligger, ska vattnet i värmesystemet, värmepumpens kondensor och varmvattenberedaren tappas ur. Starta aldrig vämepumpen eller tillsatsvärmen om de ingående delarna eller expansionsledning misstänks vara frusna eller om värmesystemet är tömt på vatten.